درب اتوماتیک لولایی نامرئی یا توکار

درب های اتوماتیک لولایی کاربرد عملی زیادی دارند. آن ها با حالت بسیار امنی بسته می شوند و به راحتی نصب می شوند. دربهای دستی موجود و فعلی بدون سختی و به سرعت قابلیت اتوماتیک شدن را دارند. این گونه دربهای اتوماتیک لولایی رفاه را افزایش می دهند و برای افراد ناتوان حرکتی دسترسی آسان را فراهم می سازند.
درایوهای نامرئی
هنگامی که درایوهای نامرئی استفاده می شوند تمامی سیستم اتوماسیون در، روی زمین و یا سقف پنهان خواهد شد. این درب مانند یک در نرمال لولایی معمولی دیده می شود و محل اتصال و درایو قابل رویت نیستند. این راهکارهای نامرئی برای هر مکانی مناسب هستند که زیبایی در آن جا اهمیت دارد.
موارد قابل استفاده:

  • دربهای ضد دود و ضد حریق
  • دربهای هوا بند
  • دربهای ضد صوت
  • دربهای ضد اشعه و پرتو

موقعیت نصب:
موقعیت نصب درب اتوماتیک لولایی نامرئی یک طرفه:

  • روی سقف
  • روی زمین 
  • روی سقف زیرزمین و بدون اتصال

 

موقعیت نصب درب اتوماتیک لولایی نامرئی دو طرفه:

  • روی سقف
  • روی زمین
  • روی سقف زیرزمین و بدون اتصال